ÖSSIN SYYSKOKOUS 20.11.2017 klo 18

KUTSU ÖSSIN SYYSKOKOUKSEEN 2017
Maanantaina 20.11. kello 18.00 Sakarinmäen koululla

Puheenjohtajan saate

Toivon, että mahdollisimman moni jäsenistä pääsisi mukaan keskustelemaan Össin tulevaisuudesta ja toivotusta liikuntatarjonnasta. Össin olemassaolo perustuu kävijöiden aktiivisuuteen ja halukkuuteen tulla mukaan organisoimaan Össin toimintaa. Uudet nettisivut ja uusi ilmoittautumisjärjestelmä myClub vähentävät tulevaisuudessa huomattavasti hallinnollisia töitä, mutta auttavia käsiä ja valvovia silmiä tarvitaan lisää. Koulun muututtua omavalvontakouluksi, tarvitsemme entistä enemmän aktiivisia toimihenkilöitä mukaan.

Össin tarjoama liikunta on vakiinnuttanut paikkansa alueemme asukkaiden arjessa. Tällä hetkellä Össin liikuntaryhmiin osallistuu Östersundomin alueelta ja sen lähistöltä yli 200 henkilöä. Lähes puolet kaikista jäsenistä osallistuu useamman kerran viikossa Össin tarjoamiin liikuntaryhmiin. Viikkotarjonnassa on tällä hetkellä erilaisia jumppatunteja, kaksi sählyvuoroa ja lapsille temppukerhoja, balettia, showdancea ja erilaisia koululaisten EasySport liikuntakerhoja. Loma-aikoina lapsille järjestetään liikuntaleirejä.

Kaikkeen tämän organisointiin seura tarvitsee aktiivisen hallituksen. Ensi vuoden suunnittelun ohella hallituksen ja puheenjohtajan valinta on syyskokouksen päätehtäviä. Jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella tarjolla – tule mukaan hallitukseen!

Liikuntaterveisin,
Puheenjohtajanne Riikka Sulkamo-Mäkinen

Össin syyskokous 2017 esityslista

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminantarkastajia
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintaperiaate
Össin tarkoitus on järjestää Östersundomin alueen asukkaille soveltuvia monipuolisia, helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. Liikuntaa pyritään järjestämään kaikille ikäryhmille. Össin liikuntakalenteriin valitaan edellisten kausien hyväksi todettuja kerhoja sekä uusia kerhoja mahdollisuuksien mukaan asukkailta saatujen palautteiden perusteella. Össin periaatteena ei ole tuottaa voittoa vaan toimia liikunnallisen elämäntavan edistäjä ja saada mahdollisimman paljon ihmisiä liikkumaan ja tuottaa heille liikuntaelämyksiä. Lasten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa lapsia ja nuoria kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren.

Hallinto
Hallinto järjestetään mahdollisimman kevyeksi siten, että kokousten määrä on kolme-neljä vuodessa. Hallitus tekee päätöksiä myös sähköpostiäänestyksillä, jotka vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Hallituksen tehtävät jaetaan osiin, jotta yksittäisten hallituksen jäsenten työmäärä pysyy pienenä. Tärkeimpiä hallituksen tehtäviä ovat: liikuntakalenterin suunnittelu, kurssien päivittäminen myClub-järjestelmään ja järjestelmän, vuorojen ja avustusten hakeminen, ohjaajien palkkaus ja perehdyttäminen tehtäviin, palkanmaksu, kirjanpito, kotisivujen ylläpito, tiedottaminen, mainosten tekeminen ja postilaatikkojako. MyClub järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2017, se keventää hallinnollisia töitä: muun muassa ilmoittautumisen automatisointi, laskujen lähetys ja maksujen tarkastus. Ohjaajia kannustetaan käyttämään MyClubia ryhmien kanssa kommunoikointiin.

Liikuntakerhot
Liikuntatoimi jaetaan jaoksiin: 1) lasten liikunta, 2) sähly, 3) jumppa 4) kunto&terveys ja muut tapahtumat. Mikäli vetäjät ja salivuorot saadaan järjestymään, vuonna 2018 tullaan jatkamaan samoja ryhmiä kuin edellisellä kaudella: temppukerhoja, lasten tanssit, EasySport, sähly sekä jumppaa. Uusia ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hankinnat
Össi hankkii koululle liikuntavälineitä, mikäli rahaa on käytettävissä. Ensisijaisesti hankitaan liikuntakerhojen tarvitsemia välineitä. Välineitä pidetään koulun välinevarastossa, josta ne ovat kaikkien salia käyttävien tahojen käytettävissä.